Bütünleşik Doktora Programı Ders İçerikleri

 

Dersin Adı : Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Füsun KOCABAŞ

Dersin İçeriği: Global ekonomi ve teknoloji pazarlama alanında sürekli yeni yaklaşım ve yöntemler ihtiyaç yaratmaktadır. Tüketicilere ulaşır markalar yaratmak ve bu markalardan pazar payları elde etmek bu payları uzun süreler korumak için, tüketiciler ile çift yönlü iletişim süreçleri oluşturmayı gerekli kılmaktadır. İşletmeyi mesaj ileten bir kaynak olarak değerlendiren bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı yeni pazar koşullarında uygulamaya geçen ender teorilerden biridir. Ders kapsamında günümüzde önemi artan iletişim unsuru, iletişimde yararlanılan elemanlar ve bunların entegrasyonu süreci irdelenmektedir.

 

Dersin Adı : Küreselleşme ve Rekabet Yönetimi

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Emet GÜREL

Dersin İçeriği: Küreselleşme kavramının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı bu ders kapsamında küreselleşmenin boyutları, bölgeselleşme kavramı, küreselleşme-bölgeselleşme ikilemi, gelişen yeni dünya düzeni ile küreselleşme sürecinde üretim ve yönetim kavramları konu edilecektir. Bununla birlikte rekabet kavramı ve tarihsel gelişimi ayrıntılandırılacak küresel rekabet ile rekabet üstünlüğü kavramlarına ve rekabet yönetimi kavramları detaylandırılacaktır. Globalleşen dünyada rekabet yönetimi, bölgeselleşme, küreselleşme-bölgeleşme ikilemi.

 

Dersin Adı : Reklamcılıkta Kavramlar Kararlar ve Kurumlar

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği: Reklamcılık gerek sosyo-kültürel, gerekse ekonomik açıdan günümüzde etkinliğini giderek arttıran bir sektör durumundadır. Bu bağlamda, reklam ve reklamcılığı ilgilendiren tüm kavramların, süreç içinde verilen tüm kararların ve süreçte yer alan tüm kurumların detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu ders kapsamında yukarıda sözü edilen tüm konular ayrıntılı olarak incelenerek öğrencilerin reklam ve reklamcılığa ait geniş bir vizyona sahip olması sağlanmaktadır.

 

Dersin Adı : Yönetim Biliminin Değişen Boyutları

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Demet GÜRÜZ

Dersin İçeriği: Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişiminin çağdaş yönetim tekniklerinin değişim yönetimi kavram ve tekniklerinin kapsamlı bir şekilde inceleneceği bu ders kapsamında zaman yönetimi, yaratıcılık, stres yönetimi ve çatışma yönetimi gibi çağdaş yönetsel beceriler aydınlatılacaktır.

 

Dersin Adı : Reklamda Hedef Kitle Analizleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Füsun KOCABAŞ

Dersin İçeriği: Reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitlelerin ve bu kitlelerin özelliklerinin belirlenmesini amaçlayan bu ders kapsamında öncelikle birer pazarlama iletişimi kavramı olan reklam ve halkla ilişkiler kavramları ve reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları için hedef kitle belirlenmesinin önemi üzerinde durulmakta olup, özellikle hedef kitle tanımı, hedef kitlenin özellikleri, hedef kitle analizinde ele alınan bireysel ve grupsal faktörler ve satın alma modelleri konuları işlenecektir.

 

Dersin Adı : Popüler Kültür

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd.Doç.Dr. Hilmi MAKTAV

Dersin İçeriği: Popüler kültürü ortaya çıkaran toplumsal ve ekonomik koşullar irdelenerek bu konuda oluşturulan kuramlar incelenecektir.

 

Dersin Adı : Ajans Müşteri İlişkileri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU

Dersin İçeriği: Reklamın kendinden beklenen etkiyi yaratması müşteri işletme (reklamveren) ile reklam ajansı arasındaki işbirliğinin derecesine bağlıdır. Bu dersin amacı, reklamveren ile ajans arasındaki ilişkileri –her iki tarafın bakış açısıyla- irdelemek ve ilişkilerin sağlıklı ve verimli biçimde olabilmesi için önerilen yaklaşımları değerlendirmektir. Bu bağlamda bu derste ele alınması düşünülen konular; ajans seçimi, reklam ajansıyla çalışma ve temel ilkeler, ajans-reklamveren ilişkilerinin değerlendirilmesi vb.dir.

 

Dersin Adı : Siyasal İletişim ve Reklamcılık

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd.Doç.Dr. Baki CAN

Dersin İçeriği: Siyasal iletişim ve reklamcılık dersi üç ana bölüm halinde işlenir. Bunlardan birincisi iletişim kuramlarında siyasal iletişim, ikincisi tarihi süreç içinde uygulamaların geldiği noktalar, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bazı örnekler ve son bölümde de güncel uygulamaların kritiği yer alır.

 

Dersin Adı : İnteraktif Medya ve Reklam

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR

Dersin İçeriği: İnternet başta olmak üzere tüm interaktif ortamların değişen dünya düzeni doğrultusunda gündeme gelen Bütünleşik Pazarlama yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi, teknoloji ve iletişim odaklı yeniden yapılanmaların örgütler bazında ele alınarak, müşteri odaklı yönetim anlayışının getirileri doğrultusunda interaktif ortamlardaki çalışmaların irdelenmesi söz konusu değerlendirmelerin reklamcılık çerçevesinde ele alınması.

 

Dersin Adı : Uluslararası Reklamcılık

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU

Dersin İçeriği: Küreselleşme ve ona bağlı olarak yaşanan gelişmeler reklam sektörünün yapısında da etkisini göstermiştir. Uluslararası çapta faaliyet gösteren firmaların ürünleri için düzenledikleri reklam kampanyalarının hazırlanması, reklam mesajlarının oluşturulması, kampanyada kullanılacak stratejilerin belirlenmesi, ulusal farklılıkların reklamdaki yansımaları gibi konuların ele alınacağı bu derste ayrıca ulusları reklamı etkinliğinde kültür, toplumsal yapu ve tüketici davranışları ilişkisi üzerinde durulacaktır.

 

Dersin Adı : Reklamcılıkta Yaratıcı Strateji

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği: Özde satın aldırmaya yönelik bir iletişim faaliyeti olan reklamcılık, en yalın ifadeyle insanları belirli bir amaç doğrultusunda harekete geçirme sanatı olarak da tanımlanabilir. Bu açıdan tanıtım kavramının olmazsa olmaz şartı olan yaratıcılık kavramının açıklanması ile başlayan bu ders kapsamında yaratıcı kişilik, yaratıcı tutum ve davranışlar, yaratıcı düşünce kullanma platformları, işletmeler açısından yaratıcılığın önemi, yaratıcı iletişim stratejileri, reklam faaliyetlerinde yaratıcı süreç vb. kavram ve süreçler ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

Dersin Adı : Reklam Yazarlığı

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında yazılı, basılı ve görsel-işitsel tüm reklam materyallerinin metinlerinin yazımı, hedef kitle ile etkili iletişim kurabilecek mesajların üretimi üzerinde durulmakta ve hem teorik hem de pratik çalışmaların yapılması sağlanmaktadır.

 

Dersin Adı : Marka Stratejileri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU

Dersin İçeriği: Reklam sektöründe oldukça önemli yeri olan marka stratejileri ürün-tüketici ilişkisini sağlamakta, firmanın devam ettirilebilir rekabet avantajının, hedef tüketicinin tanımlanması, tüketicinin markadan sağlayacağı yararları içeren belirgin bir ifade olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle marka stratejileri dersinde kurum stratejisi kararları ile pazarlama karması elemanlarının en uygun şekilde bütünleştirilmesi, hedef tüketicinin yapıları ve marka algıları, marka konumu, marka adı ve görsel ifade tarzlarına ilişkin stratejiler ve taktikler ele alınacaktır.

 

Dersin Adı : Kampanya Oluşturma

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR

Dersin İçeriği: Kampanya planlama basamakları, stratejik planlama aşamaları, medya planlama süreci, medya planlamada kararı belirleyici rol oynayan stratejik noktalar; erişim, devamlılık, yayın sıklığı, kampanyalarda sosyal, ekonomik ve siyasal boyut, örnek olay çalışmaları.

 

Dersin Adı : Rekabet Yönetimine İlişkin Çözümlemeler

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Emet GÜREL

Dersin İçeriği: Rekabetin esaslarının dikkate edildiği bu ders kapsamında, iş yaşamına damgasını vuran şirket ve markalar mercek altına alınmaktadır. Bu bağlamda iş dünyasına yön veren ve klasik tabirini hak eden şirketler ile markalar, rekabet çerçevesinde vak’a incelemesi yöntemiyle ayrıntılı bir şekilde analiz edilmektedir.

 

Dersin Adı : İletişim Yöntem ve Becerileri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Demet GÜRÜZ

Dersin İçeriği: İletişim kavramının tüm yönleriyle irdeleneceği ve detaylandırılacağı bu ders kapsamında yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri kuramsal ve pratik bazda incelenecektir: İletişimin önemi, iletişim boyutları, kişilerarası iletişim, iletişim teknikleri.

 

Dersin Adı : Toplumsal Yapı ve Davranış Analizleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Nimet ÖNÜR

Dersin İçeriği: Bu derste; halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı yürütülebilmesine ışık tutacak olan, yapısal analizler üzerinde durulmaktadır. Dersin konuları; kapitalizm, endüstriyalizm, liberalizm, neoliberalizm, postmodernizm, küreselleşme, Fordizm, Taylorizm, Pragmatizm, yeni ekonomi vb. konulardan oluşmaktadır.

 

Dersin Adı : Reklam Analizleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU

Dersin İçeriği: Reklam analizleri dersi kapsamında, reklam analizi kavramı ve önemi üzerinde durularak reklam analizleri için gerekli olan göstergebilim, içerik analizi, psikanalitik yaklaşım, toplumbilimsel çözümleme gibi konular aktarılacaktır. Ayrıca aktarılan teorik bilgiler doğrultusunda reklam çözümlemeleri yapılarak reklamda kullanılan dil, mesaj kodlama tarzları, reklamda kullanılan karakterler vb. bilgiler değerlendirilerek reklamda aktarılan yan anlamlar açığa çıkartılacaktır.

 

Dersin Adı : Çağdaş Toplum Trendleri ve Yaşam Tarzları

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Oya PAKER

Dersin İçeriği: Ürün ya da hizmetlerin alıcısı konumunda bulunan tüketicilerin satın alma ya da tüketim alışkanlıkları, içinde bulundukları toplumsal yapıdaki değişimler ve bu değişimlerden etkilenen yaşam tarzları çerçevesinde şekillenmekte ya da değişmektedir. Bu bağlamda reklamcıların reklam kampanyalarında ve özellikle yaratıcı reklam içeriklerinde başarıya ulaşabilmeleri için, seslendikleri hedef kitlelerin içinde yaşadıkları sosyal çevrede meydana gelen değişimleri, toplumda kabul gören yeni trendleri takip etmeleri ve bunun yanı sıra hedef kitlelerin dahil oldukları sosyal sınıf, gelir, eğitim, meslek, yerleşim yeri gibi demografik faktörler ve sosyo-kültürel faktörlerden etkilenen yaşam tarzlarını analiz etmeleri önem taşımaktadır. Bu bağlamda söz konusu ders kapsamında öğrencilere bu konularda bilgi aktarımları yapılmaktadır.

 

Dersin Adı : Reklam ve Etik

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd.Doç.Dr. Hilmi MAKTAV

Dersin İçeriği: Reklamcılığın pratik alanında ortaya çıkan etik sorunlar incelenecektir: Ahlak ile reklam arasındaki ilişki, ahlak, reklam.

  

Dersin Adı : Reklam Araştırmaları

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında, reklam kampanyalarının hazırlanması öncesi, kampanya planlama aşaması ve kampanya sonrası etkinlik ölçümü ile ilgili araştırma tekniklerinin içerikleri ve uygulanma şekilleri aktarılmaktadır. Ders dahilinde öğrenciler ders konularıyla ilgili literatür taramalarından oluşan projeler hazırlamaktadırlar. Teorik bilgiler örneklendirme yoluyla desteklenerek verilen bilgilerin somut olarak öğrenci gözünde kavranması sağlanacaktır.

 

Dersin Adı : Reklam ve Tüketici Davranışı

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği:  Ders kapsamında, tüketici davranışının kapsamı, tüketicilerin davranışlarını etkileyen demografik, psikolojik, sosyo-kültürel faktörler, tüketicilerin satın alma kararlarında ve tüketim alışkanlıklarında ekili olan yeni trendler ve yaşam biçimleri, tüketicilerin satın alma karar sürecinin oluşmasında etkili olan faktörler, pazar bölümleme gibi ana konular üzerinde durulmaktadır.

 

Dersin Adı : Reklam Yazarlığı ve Yaratıcılık Uygulamaları

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği:  Ders kapsamında reklam kampanyalarının önemli aşamalarından olan reklam mesajının, reklam metninin hazırlanması süreci, medyalara göre kullanılan anlatım yaklaşımları ve formatlar ve reklam yazarlığı çalışmalarında önemli olan yaratıcılık kavramı ve yaratıcılık teknikleri ele alınacaktır.

 

Dersin Adı : Marka Yönetimi ve Reklam

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU

Dersin İçeriği:  Ders kapsamında marka kavramı, marka oluşturmada kullanılan stratejiler, marka tutundurma, marka imajı, marka kişiliği kavramları, marka ve kurum imajı arasındaki bağlantı, imaj transferi ve amaçları gibi temel konular ve marka yönetimi sürecinde reklamın rolü ve etkisi üzerinde durulmaktadır.

 

Dersin Adı : Medya Analizleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında semiyolojik, psikanalitik, marksist ve sosyal çözümleme açısından halkla ilişkiler, reklam, sinema vb. olguları incelenmiş ve söz konusu çözümleme yöntemlerinin belirtilen kavramlar üzerindeki yansımaları irdelenmiştir.

 

Dersin Adı : Reklamda Görsel Tasarım

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ulufer TEKER

Dersin İçeriği: Ders kapsamında görsel iletişim kavramından yola çıkarak reklam mesajlarının aktarımında görsel öğelerin önemi ve görsel tasarımın reklam, mesaj ve hedef kitle üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır.

 

Dersin Adı : Pazarlama İletişiminde Stratejik Yönetim ve Planlama

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Füsun KOCABAŞ

Dersin İçeriği: Ders kapsamında stratejik yönetim süreci, strateji, politika ve taktik kavramları, stratejik yönetimin önemli ve özellikleri, strateji oluşturma yöntemleri, vizyon, misyon kavramları, stratejik planlama süreci, stratejik planların önemi ve özellikleri ele alınmaktadır.

 

Dersin Adı : İletişim Estetiği

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd. Doç.Dr. Hilmi MAKTAV

Dersin İçeriği: Estetiğin özü yasaları, işlevleri ve tarihsel oluşma süreçlerinden yola çıkarak özellikle iletişim alanındaki uygulamaları incelenecektir.

 

Dersin Adı : Reklam ve Kültür

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU

Dersin İçeriği: Ders kapsamında reklamcılığın kültürel boyutu, global ve glokal reklam çalışmaları, reklam mesajının aktarılmasında karşılaşılan kültürel sorun ve avantajlar ele alınmaktadır.

 

Dersin Adı : Sosyal Sorumluluk Kampanyaları

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR

Dersin İçeriği: Müşteri odaklı pazarlama yönetiminin benimsendiği günümüz yönetim anlayışında, işletmelerin kurumsal imajlarını güçlendirmek ve rekabet ortamında hedef kitlelerinin beyninde bir farklılık yaratmak adına sosyal sorumluluk bilinçlerini göz önünde alarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu ders kapsamında dünden bugüne gerçekleştirilmiş sosyal sorumluluk kampanyaları incelenecektir.

 

Dersin Adı : Tanıtım Materyalleri Üretim Süreci

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında, reklamcılık ile ilgili temel kavramların yanı sıra, reklam materyalleri kapsamında yer alan ortamlara yönelik (billboard, radyo, televizyon, gazete, dergi vb.) reklam mesajlarının hazırlanması, bu alanlara yönelik yaratıcı çalışmaların düzenlenmesi, kullanılan yaratıcı strateji tekniklerinin incelenmesi, bu alanda yaşanan yeni yaklaşımlarının tartışılması konuları yer almaktadır. Bu konularla ilgili olarak öğrencilerin de katılımını sağlamak üzere ders içeriği ile ilgili literatür taraması ve reklam materyallerinin üretilmesi ile ilgili örnek kampanya çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

Dersin Adı : Stratejik Yönetim ve Reklam

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında reklamcılık ile ilgili temel kavramlar ele alınarak pazarlama karması içinde reklamın yeri, reklam ve iletişim süreci, reklam ve yaratıcılık kavramları incelenmektedir. Reklam çalışmalarının planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi bağlamında yönetim işlevleri geniş olarak irdelenmektedir.

 

Dersin Adı : Reklam Teorileri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR

Dersin İçeriği: Bilgi Çağı olarak adlandırılan günümüzde her geçen gün kitle iletişim alanının sorunları daha fazla belirginleşmektedir. Söz konusu sorunlar ise bizleri kitle iletişim teorilerine ve medya çalışmalarına daha da yakınlaştırmaktadır ve tüm bunlara sosyo-ekonomik ilişkiler zinciri bağlamında bakıldığında karşımıza medyanın en önemli finansal kaynağı olarak dikkate alınan reklam çıkmaktadır. Farklı bir ifadeyle reklamın nasıl işlediğine ilişkin modeller başta olmak üzere dünden bugüne toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel yapıda yaşanan değişimlerin reklam ideolojisi bazında değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak belirginleşmektedir. Dolayısıyla ilgili ders kapsamında öncelikle ideoloji kavramı üzerinde durularak eleştirel yaklaşımlar irdelenecektir. Eleştirel söylemler doğrultusunda da reklamın çalışma mantığını açıklamaya yönelik modeller ile tüketim kuramları, bugünün tüketim ideolojisi bütünsel bir irdelemeye tabi tutulacaktır. Tüm bunlar sonucunda da Marx’dan Althusser’e, Lacan’dan Baudillard’a kadar çeşitli kuramcıların reklam ve reklamın çalışma mantığı ile etkileme yetisine ilişkin yaklaşımları, teorileri irdelenecektir.

 

Dersin Adı : Stratejik Medya Planlama

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR

Dersin İçeriği: Ders kapsamında öğrencilere reklam kampanya planlama sürecinin aşamaları arasında yer alan medya planlamada kullanılan temel kavramlar (frekans, sıklık, erişim), teknikler, medya planlamada yaratıcı uygulamalar ele alınmaktadır.

 

Dersin Adı : Reklamcılıkta Örnek Olay Çözümlemeleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği: Bu ders dahilinde çeşitli reklam ortamlarında yer alan reklam örnekleri, reklamcılıkta kullanılan yaratıcı stratejiler, reklam materyallerinin üretilmesi gibi ana konulara bağlı kalınarak analiz edilmektedir.

 

Dersin Adı : Reklamda Algı ve İkna Süreci

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Demet GÜRÜZ

Dersin İçeriği: Ders kapsamında hedef kitlenin ikna olabilmesi için ilk adım olan reklam mesajını algılama süreci, algılamayı etkileyen faktörler, görsel, sessel ve yazısal öğelerin algılamaya etkileri, algılama yönetimi gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır.

 

Dersin Adı : Reklam Mevzuatı

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; reklamın ekonomik ve toplumsal etkileri, reklamın amaçları, reklamla ilgili kurum ve kuruluşlar, reklam denetimiyle ilgili yapılanmalar ve ilkeler, uluslararası ve ulusal reklam mevzuatı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır: Ekonomik ve toplumsal etkiler, reklamın amaçları, reklamla ilgili kurum ve kuruluşlar, reklam denetimi, ulusal ve uluslararası reklam mevzuatı.

 

Dersin Adı : Reklamcılıkta Yeni Eğilimler

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Müge ELDEN

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında öncelikle reklam alanında yeni arayışlara neden olan, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, rekabet, değişen tüketici, müşteri profili gibi faktörler ele alınmaktadır. Bu faktörler ışığında dünden bugüne reklamcılık alanında yaşanan değişim üzerinde durulacak, günümüzde medya alanında örneğin çevreci reklamlar gibi yeni eğilimler incelenmektedir. Söz konusu faktörlerdeki trendler incelenerek geleceğe ilişkin eğilimlere yönelik varsayımlar geliştirilmektedir.

 

Dersin Adı : Reklam Fotoğrafçılığı

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd.Doç.Dr. Ahmet İMANÇER

Dersin İçeriği: Dersin temel amacı reklam fotoğrafçılığında kullanılan teknolojiler ve ekipmanları öğretmektir. Gazetelerde, dergilerde ve diğer reklam materyallerinde yayınlanan reklam fotoğraflarını analiz etmek ve reklamlarda kullanılan semiyotik, sözsüz iletişim, beden dili vb. kodları açıklamaktır.

 

Dersin Adı : Reklam Eleştirisi

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd.Doç.Dr. Hilmi MAKTAV

Dersin İçeriği: Bu dersin kapsamında etik kavramı ve reklamcılığın pratik alanında ortaya çıkan etik sorunlar incelenmekte, reklamcılığa getirilen toplumsal yöndeki eleştiriler tartışılmaktadır.